Privacy beleid

Privacybeleid TravelXL at Home Goirle

https://www.zirbewinkel.nl

Over ons privacybeleid

TravelXL at Home Goirle geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben

voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw

gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter

beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

TravelXL at Home Goirle. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/04/2018, met het

publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft

welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder

welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke

wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met

betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw

gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander

doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende

beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te

verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of

opgeslagen.

Webhosting

MijnWebwinkel

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MijnWebwinkel. MijnWebwinkel verwerkt

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij

metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnWebwinkel

heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw

persoonsgegevens te voorkomen. MijnWebwinkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

AutoRespond

Onze website maakt gebruik van Autorespond, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van

onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van

onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van AutoRespond. Autorespond zal uw naam en

e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is

verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit

kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Autorespond

beveiligd opgeslagen. Autorespond maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk

maken of e-mails worden geopend en gelezen. AutoRespond behoudt zich het recht voor om uw gegevens te

gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te

delen.

 

Mijn webhost

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn webhost. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al

ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

MijnWebwinkel

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MijnWebwinkel. Deze partij

heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en

onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MijnWebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij

behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens

van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan

bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met

ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats

eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een

toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw

naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om

een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen

om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het

leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming

gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn

eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,

adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens

ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Snelstart

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

SnelStart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze

gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze

administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelsStart. Wij delen uw naam, adres en

woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het

administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw

persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw

verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan TravelXL at Home Goirle op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden

tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een

dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet

ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij

facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die

wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons

reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post

wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde

verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en

kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen

hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat

wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

door of in opdracht van TravelXL at Home Goirle. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de

gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen

wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de

verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van

mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

TravelXL at Home Goirle

Tilburgseweg 77

5051AB Goirle

Nederland

T (013) 530-1036

E info@zirbewinkel.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Desiree Schepens

Privacybeleid TravelXL at Home Goirlehttps://www.zirbewinkel.nlOver ons privacybeleidTravelXL at Home Goirle geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebbenvoor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uwgebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen terbeschikking aan derden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening vanTravelXL at Home Goirle. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/04/2018, met hetpubliceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijftwelke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onderwelke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welkewijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft metbetrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, uvindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.Over de gegevensverwerkingHieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.WebwinkelsoftwareMijnWebwinkelOnze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uwgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een anderdoel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passendebeveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie teverzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/ofopgeslagen.WebhostingMijnWebwinkelVOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MijnWebwinkel. MijnWebwinkel verwerktpersoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partijmetagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MijnWebwinkelheeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uwpersoonsgegevens te voorkomen. MijnWebwinkel is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.E-mail en mailinglijstenAutoRespondVOORBEELD: Onze website maakt gebruik van Autorespond, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig vanonze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt vanonze website en webformulieren worden verzonden via de servers van AutoRespond. Autorespond zal uw naam ene-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website isverzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Ditkan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Autorespondbeveiligd opgeslagen. Autorespond maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijkmaken of e-mails worden geopend en gelezen. AutoRespond behoudt zich het recht voor om uw gegevens tegebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden tedelen.AutoRespondVOORBEELD: Onze website maakt gebruik van Autorespond, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig vanonze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt vanonze website en webformulieren worden verzonden via de servers van AutoRespond. Autorespond zal uw naam ene-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website isverzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Ditkan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Autorespondbeveiligd opgeslagen. Autorespond maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijkmaken of e-mails worden geopend en gelezen. AutoRespond behoudt zich het recht voor om uw gegevens tegebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden tedelen.Mijn webhostWij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn webhost. Deze partij heeftpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onzegegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen alons e-mailverkeer vertrouwelijk.MijnWebwinkelWij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MijnWebwinkel. Deze partijheeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw enonze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MijnWebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wijbehandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.Payment processorsMollieVoor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanMollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- ofcreditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneensvan toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.BeoordelingenWebwinkelKeurWij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur danbent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens metons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaatseveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om eentoelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uwnaam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen omeen review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomenom uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van hetleveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemminggegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijneveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.Verzenden en logistiekPostNLAls u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik vande diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van hetuitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevensook aan deze partijen ter beschikking.Facturatie en boekhoudenSnelstartVOORBEELD: Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten vanSnelStart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Dezegegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onzeadministratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelsStart. Wij delen uw naam, adres enwoonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor hetadministreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uwpersoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.Externe verkoopkanalenDoel van de gegevensverwerkingAlgemeen doel van de verwerkingWij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uwverzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uwgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieveverplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomsttussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.Automatisch verzamelde gegevensGegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onzedienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoekIn voorkomende gevallen kan TravelXL at Home Goirle op grond van een wettelijke verplichting worden gehoudentot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In eendergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wetons biedt daartegen verzetten.BewaartermijnenWij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat uaangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dittevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wijfacturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijketermijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten diewij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.Uw rechtenOp grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij onsreeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per postwenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandeldeverzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften enkopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemenhanteren.U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt datwij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.InzagerechtU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkersdie deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebbenopgeslagen.RectificatierechtU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.Recht op beperking van de verwerkingU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft nietlanger worden verwerkt.Recht op overdraagbaarheidU heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uwverzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevensover u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar allewaarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.Recht van bezwaar en overige rechtenU heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensdoor of in opdracht van TravelXL at Home Goirle. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk degegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullenwij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna deverwerking blijvend staken.U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te wordenonderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u vanmening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.Wijzigingen in het privacybeleidWij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.ContactgegevensTravelXL at Home GoirleTilburgseweg 775051AB GoirleNederlandT (013) 530-1036E info@zirbewinkel.nlContactpersoon voor privacyzakenDesiree Schepens

Webwinkelkeur

WEBWINKELKEURWIDGET

 

We verzenden naar Nederland en België

Oostenrijkse producten kopen in Nederland

© 2016 - 2024 Zirbe winkel | sitemap | rss